Vedtægter   Medlemsinfo.      
  
     
                      Medlemsinformation 2002:
  • Produktion i december og hele 2002. I december producerede møllen 141.914 kWh, hvilket er cirka 10% mere end i en gennemsnits-december. Hermed nåede møllen op på at producere ialt 1.396.793 kWh i år 2002. Det er 108.721 kWh mere end møllen er beregnet til at skulle producere i et år med gennemsnits-vind. Vi kender endnu ikke vindtallet for december og dermed ikke det samlede vindtal for 2002. Men bortset fra februar, marts og juni har det blæst relativt lidt i året, og en "overproduktion" på godt 100.000 kWh må derfor siges at være ganske fint.[02.01.03] <<Tilbage
  • Ekstra udbetaling. Der er planmæssigt blevet udbetalt 60 kr. pr. andel den 23. oktober. Men som I vil kunne se af jeres kontoudskrift, er der blevet gennemført en tilsvarende overførsel den 11. november. Den sidste udbetaling er en fejl fra bankens side. Det er blevet aftalt med banken, at udbetalingen bliver stående, men efterreguleres i januar-udbetalingen. Ligeledes er det aftalt med banken, at den bærer rentetabet (møllelaugets konto er trukket for den fejlagtige udbetaling). [17.12.02] <<Tilbage
  • Overspændinger. Der er blevet konstateret problemer med overspændinger fra møllerne i mølleparken. Flere af de andre møller har i lang tid haft problemer med at de såkaldte maksimalafbrydere (en slags "sikringer") i transformatorskabene slår fra. Vores mølle har fået problemet her i efteråret. Problemet er nu kortlagt så vidt at det kan konstateres, at årsagen er en konstruktionsfejl i møllernes nedbremsningssystem. Når møllerne skifter fra den store til den lille generator opstår der så store overspændinger, at maksimalafbryderne i visse tilfælde slår fra. Uanset om maksimalafbryderne slår fra eller ej, er der tale om en belastning af møllen, der kan medføre ekstra reperationer og/eller forkortet levetid. Derfor arbejder bestyrelsen i øjeblikket (sammen med de andre mølleejere) på at få NEG Micon til at vedkende sig deres ansvar. [17.12.02] <<Tilbage
  • Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holdt møde den 16. december med bl.a. problematikken omkring overspændinger og henlæggelser på dagsordenen. [17.12.02] <<Tilbage
  • Produktion i november. I november producerede møllen ialt 117.307 kWh, hvilket er lidt mindre end beregnet for en gennemsnits-november. Ved indgangen til december mangler møllen dermed kun at producere 33.000 kWh for at nå den beregnede produktion i gennemsnitsåret. Det er cirka 70.000 kWh "bedre" end samme tidspunkt sidste år, der indtil videre har været det hidtil ringeste vindår i møllens levetid. [17.12.02] <<Tilbage
  • Produktion i oktober. Efter mange måneder med dårlig vind nærmede oktober sig det normale. Møllen producerede ialt 149.675 kWh. Det er 35.000 kWh mere, end den er beregnet til at skulle producere i en gennemsnits-oktober og 40.000 kWh mere end man skulle forvente ud fra vindens energiindhold. På trods af et rigtigt dårligt vindår har møllen ved indgangen til november i alt produceret 1.137.000 kWh i 2002 og mangler således kun at producere 150.000 kWh de sidste 2 måneder af året for at nå op på den beregnede (gennemsnitlige) årsproduktion. [26.11.02] <<Tilbage
  • Udskiftning af lynsikring. Den 27. november blev lynsikringen i møllens vinger udskiftet. Det har vist sig at den elektriske forbindelse mellem vinger og vingenav ikke fungerer tilfredsstillende på den vingetype, der sidder på møllen. Den nye konstruktion har været benyttet i mere end to år i andre møller, og der har angiveligt ikke være problemer med den.  Udskiftningen blev foretaget af vingeproducenten LM Glasfiber, og NEG Mocon afholder alle udgifter (bortset fra et mindre produktionstab). [rev.17.12.02] <<Tilbage